kentsel dönüşüm 1

Depreme dayanıksız,  ziki ömrünü tamamlamış yapıların ciddi kayıplara neden olduğunu birçok kez yaşayarak öğrendiğimiz ülkemizde, kentsel dönüşümle birlikte sevdiklerinizi depreme karşı koruyabilir, yeni, konforlu ve daha güvenli evlere sahip olabilirsiniz.

Ne Yapıyoruz?

 • Taşınmaz ile ilgili imar durumunun sorgulanması
 • İmar durumuna uygun taşınmaz ile ilgili tecrübeli mimarları tarafından avan proje/taslak proje hazırlanarak sunumlar yapılması
 • Kat maliklerinin bu projeler üzerinden görüşlerinin alınması
 • Genel kabul gören taslak/avan proje üzerinden hukuki şartnamenin ve teknik şartnamenin gayrimenkul avukatları desteği ile hazırlanması
 • Taslak/avan proje ve hukuki/teknik şartnamenin hazırlanması sonrasında inşaat firmaları ile yapılacak olan ön şartnamenin hazırlanarak inşaat firmalarının tekliflerinin alınması
 • İnşaat firmaları tarafından alınan tekliflerin mimari ve hukuki anlamda değerlendirilmesi ve analizlerin yapılması
 • Yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilen teklif üzerinden ilgili inşaat firması ile sözleşmelerin imzalanması sürecine refakat edilmesi
 • Tapu müdürlüğü nezdinde sürecin malikler veya maliklerce belirlenen teknik heyetle beraber yürütülmesİ
 • 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında risk analizinin alınması (Müteahhit firma ile anlaşıldığı takdirde bu firma tarafından yapılacaktır.)
 • 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında riskli yapı tespitine itirazlar varsa sürecin takibi, itiraz sonrası muafiyet belgelerinin takibi, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi sonrasında yıkım tebligatı süreçlerinin takibi
 • 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında riskli yapı ile ilgili SPK lisanslı kuruluş değerleme raporu sürecinin yönetimi.
 • 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında resmi-gayriresmi toplantıların yapılması, riskli yapı toplantısının noter marifeti ile yapılması sürecinin organize edilmesi
 • 6306 sayılı yasa kapsamında karara katılmayan/katılamayan maliklere 15 günlük sürede karara katılması ihtarının yapılması
 • 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında karara katılmayan maliklerle ilgili açık arttırma sürecinin yönetimi
 • 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında tüm iş ve işlemlerin apartman adına yürütülmesi
 • Müteahhit firma ile imzalanan sözleşme kapsamında inşaat yapılıp teslim edilinceye kadar periyodik olarak binanın teknik olarak denetimi ve denetimin rapor olarak maliklere veya malik teknik heyetine yazılı bildirimi şeklinde olacaktır.

Hizmet mi almak istiyorsunuz?

Kentsel dönüşüm danışmanlarımız, sizi arasın.